Backup cấu hình Hitachi Storage AMS 2500

Có thể xuất file cấu hình qua SNM2 CLI như sau: 

aucon.png

hoặc sử dụng SNM2 GUI