Bảo mật server bằng cách tắt các chức năng nguy hiểm của PHP

Mặc định khi cài php sẽ bật rất nhiều hàm, trong đó có một số hàm bị các hacker lợi dụng để khai thác website của bạn, nhằm ngăn chặn các việc đáng tiếc này có thể xảy ra các bạn cần phải tắt vài hàm để không cho chúng thực thi, nhằm an toàn hơn cho website của bạn, hãy bắt đầu bằng cách:

Mở file php.ini theo đường dẫn:

/etc/php.ini

Sau đó thêm vào dòng disable_functions:

disable_functions =exec,passthru,shell_exec,system,symlink,proc_open,popen,curl_exec,curl_multi_exec,parse_ini_file,show_source

Vậy là ta đã tắt một số hàm nguy hiểm có thể có, sau đó tôi khuyên các bạn nên tắt luôn hai hàm này đi:

allow_url_fopen=Off
allow_url_include=Off

Ngoài ra, các bạn cần phải thận trọng với các con shell được upload lên server dưới dạng giả danh ảnh hoặc file nhạc, nên cần phải tắt chức năng chạy php trong các folder upload, các bạn dùng lệnh này cho vào file .htaccess rồi đưa vào thư mục lớn của phần upload lên:

<FilesMatch "(?i).(php|php3?|phtml|inc|cgi)$"> Order Deny,Allow
Deny from All
</FilesMatch>

Và bây giờ chỉ cần restart lại Apache:

service httpd restart