Fix lỗi The table 'session' is full vbb 4.x.x

1. Bạn vào admincp > chọn footer của template hiện đang dùng > thêm code {vb:raw cronimage} nếu chưa có.

2. Bạn vào database và run query: truncate table session;. Lưu ý, không nên DROP TABLE.

3. Như vậy vẫn chưa đủ, vì lý do session table bị full là: Data của session table lưu trữ trên MEMORY và MAX_DATA_LENGTH thông thường chỉ có 16MB. Với dung lượng như vậy, table của bạn chỉ chứa được khoảng 32.000 records là đã full. Để đảm bảo cho forum của bạn chạy ổn hơn thì nên config file my.ini như sau:

max_connections = 1000
max_heap_table_size = 64M
tmp_table_size = 64M


Sau khi config và lưu file my.ini xong, bạn restart lại mysql. Lúc này đây, MAX_DATA_LENGTH của session table đã là 64MB.

Kiểm tra MAX_DATA_LENGTH của table, run query:

select * from information_schema.tables where TABLE_SCHEMA = 'ten database' and TABLE_NAME = 'session'\G