Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 5.x

Đầu tiên bạn cần update CentOS

yum update -y

Cài đặt những gói cần thiết cho cài đặt DirectAdmin

yum install vim make gcc gcc-c++ perl dbus.x86_64 quota tar flex

Kích hoạt quota (nếu đang sử dụng VPS trên OpenVZ thì bỏ qua bước này):

Thêm "usrquota,grpquota" trong "/etc/fstab":

vi /etc/fstab
/dev/sda1           /                 ext3       defaults,usrquota,grpquota     1  1
 

Khởi đông lại server

Khởi đông lại server

Tạo  quotas, bỏ qua lỗi của các file quota cũ

quotacheck -avug -m

Bắt đâu cài đặt DirectAdmin :

wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh

Nhập vào client ID và licence ID khi được yêu cầu và tiến hành cài đặt theo các bước của DirectAdmin.

Chú ý: Với OpenVZ, thay eth0 thành: venet0:0

Sau khi DirectAdmin được cài đặt xong bạn có thể tham khảo thêm các bước bảo mật cơ bản cho server DirectAdmin tại

DirectAdmin Knowledge Base  

Chú ý :

Nếu bạn gặp lỗi sau khi khởi động bind, cài đặt gói gói dbus để khắc phục:

Starting named: named: error while loading shared libraries: libdbus-1.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory

yum install dbus.x86_64