Hướng dẫn cài đặt và sử dụng OpenVZ trên CentOS 6.0 (Phần 1)

Quản Trị Mạng - OpenVZ là một nhánh mã nguồn mở của Virtuozzo do SWsoft cung cấp. Đây là một giải pháp ảo hóa thương mại được sử dụng bởi nhiều nhà cung cấp máy chủ ảo hóa. Các bản vá nhân OpenVZ được cấp phép theo giấy phép GLP và các công cụ cấp người dùng theo giấy phép QPL. Với OpenVZ bạn có thể tạo ra nhiều máy chủ riêng ảo (VPS) trên cùng một phần cứng tương tự như Xen và các dự án Linux Vserver. Trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ giúp các bạn chuẩn bị một máy chủ CentOS 6.0 cho OpenVZ.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng OpenVZ trên CentOS 6.0
Ảnh minh họa hệ thống mạng sử dụng công nghệ ảo hóa.

Cài đặt OpenVZ

Để cài đặt OpenVZ, chúng ta cần thêm kho OpenVZ cho yum:

cd /etc/yum.repos.d
wget http://download.openvz.org/openvz.repo
rpm --import http://download.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ

Bây giờ mở openvz.repo...

vi openvz.repo

… và vô hiệu hóa kho lưu trữ [openvz-kernel-rhel5] (đặt enabled=0) và thay vào đó là kích hoạt kho [openvz-kernel-rhel6] (đặt enabled=1):

[...]
[openvz-kernel-rhel5]
name=OpenVZ RHEL5-based kernel
#baseurl=http://download.openvz.org/kernel/branches/rhel5-2.6.18/current/
mirrorlist=http://download.openvz.org/kernel/mirrors-rhel5-2.6.18
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ
[...]
[openvz-kernel-rhel6]
name=OpenVZ RHEL6-based kernel
#baseurl=http://download.openvz.org/kernel/branches/rhel6-2.6.32/current/
mirrorlist=http://download.openvz.org/kernel/mirrors-rhel6-2.6.32
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ
[...]

Nội dung kho lưu trữ các nhân (kernel) của OpenVZ sẽ có một vài sự khác biệt (bạn có thể xem chi tiết tại đây).

Chạy dòng lệnh:

yum search vzkernel

Và đây là một số kernel có sẵn:

[root@server1 yum.repos.d]# yum search vzkernel
[...]
vzkernel.i686 : The Linux kernel
vzkernel.x86_64 : The Linux kernel
vzkernel-debug.i686 : The Linux kernel compiled with extra debugging enabled
vzkernel-debug.x86_64 : The Linux kernel compiled with extra debugging enabled
vzkernel-debug-devel.i686 : Development package for building kernel modules to match the debug kernel
vzkernel-debug-devel.x86_64 : Development package for building kernel modules to match the debug kernel
vzkernel-devel.i686 : Development package for building kernel modules to match the kernel
vzkernel-devel.x86_64 : Development package for building kernel modules to match the kernel
vzkernel-firmware.noarch : Firmware files used by the Linux kernel
vzkernel-headers.i686 : Header files for the Linux kernel for use by glibc
vzkernel-headers.x86_64 : Header files for the Linux kernel for use by glibc
[root@server1 yum.repos.d]#

Chọn một trong số đó và tiến hành cài đặt:

yum install vzkernel

Điều này sẽ tự động update các bộ nạp khởi động GRUB tốt nhất. Chúng ta nên mở /boot/grub/menu.lst; đoạn kernel đầu tiên lúc nên chứa nội dung của kernel OpenVZ mới. Tiêu đề bạn có thể đặt là "CentOS Linux". Ngoài ra hãy chắc chắn rằng giá trị default là để các kernel đầu tiên (OpenVZ kernel) sẽ tự động khởi động thay vì CentOS kernel như mặc định.

vi /boot/grub/menu.lst

# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
#     all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#     root (hd0,0)
#     kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/mapper/vg_server1-lv_root
#     initrd /initrd-[generic-]version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title CentOS Linux OpenVZ (2.6.32-042stab020.1)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-042stab020.1 ro root=/dev/mapper/vg_server1-lv_root rd_LVM_LV=vg_server1/lv_root rd_LVM_LV=vg_server1/lv_swap rd_NO_LUKS rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=de crashkernel=auto rhgb quiet
    initrd /initramfs-2.6.32-042stab020.1.img
title CentOS (2.6.32-71.el6.x86_64)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-71.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_server1-lv_root rd_LVM_LV=vg_server1/lv_root rd_LVM_LV=vg_server1/lv_swap rd_NO_LUKS rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=de crashkernel=auto rhgb quiet
    initrd /initramfs-2.6.32-71.el6.x86_64.img

Bầy giờ chúng ta tiến hành cài đặt OpenVZ sử dụng công cụ:

yum install vzctl vzquota

Mở /etc/sysctl.conf và chắc chắn rằng bạn có những thiết lập như dưới đây:

vi /etc/sysctl.conf

[...]
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
kernel.sysrq = 1
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
[...]

Nếu bạn muốn chỉnh sửa /etc/sysctl.conf, chạy lệnh:

sysctl -p

Lưu ý: Các bước tiếp theo dưới đây rất quan trọng nếu địa chỉ IP của máy ảo là từ một Subnet khác với địa chỉ IP của hệ thống máy chủ. Nếu bạn không thực hiện chính xác theo những bước này, kết nối mạng sẽ không hoạt động trong máy ảo!

Mở /etc/vz/vz.conf và thiết lập NEIGHBOUR_DEVS cho toàn bộ:

vi /etc/vz/vz.conf

[...]
NEIGHBOUR_DEVS=all
[...]

SELinux cần phải vô hiệu hóa nếu bạn muốn sử dụng OpenVZ. Mở /etc/sysconfig/selinux và thiết lập giá trị củaSELINUX thành disabled:

vi /etc/sysconfig/selinux

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

Cuối cùng khởi động lại hệ thống:

reboot

Nếu hệ thống được reboot lại mà không gặp sự cố nào, chạy tiếp lệnh sau:

uname -r

Và kernel mới của OpenVZ sẽ hiển thị như sau:

[root@server1 ~]# uname -r
2.6.32-042stab020.1
[root@server1 ~]#