Hướng dẫn cài đặt và sử dụng OpenVZ trên CentOS 6.0 (Phần 2)

Sử dụng OpenVZ

Trước khi có thể tạo máy ảo với OpenVZ, cần có một template cho distribution mà chúng ta muốn sử dụng trong máy ảo tại đường dẫn /vz/template/cache. Máy ảo sẽ được tạo từ template này. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các template của precreated

Ví dụ chúng tôi muốn sử dụng Fedora 15 trong máy ảo của mình, do đó tải về một Fedora 15 template:

cd /vz/template/cache
wget http://download.openvz.org/template/precreated/beta/fedora-15-x86.tar.gz

Và sau đây là các lệnh cơ bản để sử dụng OpenVZ:

Để thiết lập một VPS từ Fedora 15 template, chạy lệnh:

vzctl create 101 --ostemplate fedora-15-x86 --config basic

Thông số 101 phải là một unique ID, và mỗi máy ảo cần có một unique ID riêng của nó. Bạn có thể sử dụng phần cuối của địa chỉ IP cho máy ảo, chẳng hạn bạn có địa chỉ là 192.168.0.101, bạn có thể dùng ngay số 101 làm ID.

Nếu bạn muốn VM khởi động ngay khi boot, chạy lệnh:

vzctl set 101 --onboot yes --save

Thiết lập một hostname và địa chỉ IP cho VM:

vzctl set 101 --hostname test.example.com --save
vzctl set 101 --ipadd 192.168.0.101 --save

Tiếp theo, thiết lập số socket lên tới 120 và gán một tên máy chủ cho VM:

vzctl set 101 --numothersock 120 --save
vzctl set 101 --nameserver 8.8.8.8 --nameserver 8.8.4.4 --nameserver 145.253.2.75 --save

(Thay vì sử dụng lệnh vzctl set, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp tập tin cấu hình của VM trong kho lưu trữ tại đường dẫn /etc/vz/conf. Nếu ID của VM là 101, sau đó tiến hành cấu hình lại tập tin /etc/vz/conf/101.conf).

Để khởi động VM, chạy lệnh:

vzctl start 101

Thiết lập một mật khẩu root cho VM, thực thi lệnh:

vzctl exec 101 passwd

Bây giờ bạn có thể thực hiện kết nối tới VM thông qua SSH (chẳng hạn với PuTTY) hoặc nhập vào lệnh sau:

vzctl enter 101

Để thoát khỏi giao diện điều khiển của VM, sử dụng lênh:

exit

Để dừng hẳn một VM, chạy lệnh:

vzctl stop 101

Để restart một VM, chạy lệnh:

vzctl restart 101

Để xóa một VM từ ổ đĩa cứng (bạn phải dừng hẳn lại trước khi làm điều này), chạy lệnh:

vzctl destroy 101

Để xem danh sách các VM của bạn và trạng thái của chúng, dùng lệnh:

vzlist -a

[root@server1 cache]# vzlist -a
      CTID      NPROC STATUS    IP_ADDR         HOSTNAME
       101         14 running   192.168.0.101   test.example.com
[root@server1 cache]#

Để xem nguồn tài nguyên được phân bổ cho một VM, nhập vào dòng lệnh sau:

vzctl exec 101 cat /proc/user_beancounters

[root@server1 cache]# vzctl exec 101 cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
    uid resource      held  maxheld  barrier   limit  failcnt
   101: kmemsize    1508202  1661695  11055923  11377049     0
      lockedpages      0     0    256    256     0
      privvmpages    5430    7102   65536   69632     0
      shmpages      381    381   21504   21504     0
      dummy         0     0     0     0     0
      numproc       19     21    240    240     0
      physpages     2489    2775     0 2147483647     0
      vmguarpages      0     0   33792 2147483647     0
      oomguarpages    2489    2775   26112 2147483647     0
      numtcpsock      5     5    360    360     0
      numflock       3     4    188    206     0
      numpty        0     1     16     16     0
      numsiginfo      0     2    256    256     0
      tcpsndbuf     44720     0  1720320  2703360     0
      tcprcvbuf     81920     0  1720320  2703360     0
      othersockbuf   13144   14356  1126080  2097152     0
      dgramrcvbuf      0    8380   262144   262144     0
      numothersock     11     13    120    120     0
      dcachesize      0     0  3409920  3624960     0
      numfile       503    531    9312    9312     0
      dummy         0     0     0     0     0
      dummy         0     0     0     0     0
      dummy         0     0     0     0     0
      numiptent      10     10    128    128     0
[root@server1 cache]#

Ở đây bạn lưu ý đến cột failcnt bởi nó rất quan trọng, nó chỉ được phép chứa giá trị 0, nếu không có nghĩa là VM đang cần dùng nhiều hơn nguồn tài nguyên đã được phân bổ cho nó. Mở tập tin cấu hình của VM trong/etc/vz/conf và tăng thêm tài nguyên, sau đó khởi động lại VM.

Để tìm hiểu thêm về lệnh vzctl, chạy:

man vzctl

Các link tham khảo trong bài:

OpenVZ: http://openvz.org/ 
CentOS: http://www.centos.org/