Hướng dẫn chuyển link từ HTTP sang HTTPS sử dụng htaccess

Bạn có thể tự động chuyển hướng truy cập đến (HTTPS) phiên bản bảo đảm trang web của bạn để đảm bảo thông tin liên lạc của bạn được mã hóa bằng cách sử dụng tập tin .htaccess sau

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]