Hướng dẫn đăng nhập vào Remote Desktop

1. Click nút Start, chọn All Programs > Accessories > Remote Desktop Connection

2. Tại Computer, nhập địa chỉ IP và port của bạn, ví dụ: 123.123.123.123:3002

3. Click Connect, sau đó nhập tên truy cập và mật mã, hoàn tất truy cập.