Hướng dẫn fix lỗi "Deprecated:Function ereg() is deprecated"

"Function ereg() is deprecated" lỗi này xuất hiện khi bạn năng cấp lên phiên bản PHP 5.3.x. Nguyên nhân của lỗi này là do từ phiên bản PHP 5.3 trở đi sẽ không hỗ trợ hàm ereg().

Để khắc phục lỗi này bạn tìm đến các hàm ereg() và thay chúng bằng hàm preg_match()

Ví dụ: Tôi có đoạn code như sau

<?php  ereg('\.([^\.]*$)', $this->file_src_name, $extension); ?>

Dòng này sẽ báo lỗi "Function ereg() is deprecated". Vì thế bạn phải chỉnh sửa lại như sau:

<?php preg_match('/\.([^\.]*$)/', $this->file_src_name, $extension); ?>

Khi sử dụng hàm preg_match() bạn cần chú ý đến dấu // . Dấu này để báo cho trình xử lý biết là một biểu thức chính quy và điều kiện so khớp của bạn sẽ nằm trong 2 dấu này ví dụ: preg_match('/^[A-Z]/',$jbs);

Nhìn chung đa phần lỗi Deprecated:... xảy ra là do phiên bản hiện hành của PHP không hỗ trợ hàm hiện tại bạn đang sử dụng. Cách khắc phục chung cho các trường hợp này là bạn phải thay thế hàm đang sử dụng bằng hàm mới hơn. Bạn có thể tham khảo các hàm không còn được hỗ trợ trong PHP 5.3.x và các hàm thay thế tương ứng tại trang php.net