Hướng dẫn tạo CSR cho máy chủ mail Zimbra

Để tạo CSR cho Zimbra Mail server chúng ta làm như sau: 

1. Log into Zimbra's Administration Console - https://yourhost.yourdomain.com:7071/zimbraAdmin/

2. Click Certificates

3. Click Install Certificate Select your Server Name, Click Next

4. Choose "Generate CSR for the commercial certificate authority", Click Next

5. Choose a 2048 bit size, and fill out the form using the following guide:

Nhập vào thông tin:

- Country: nhập VN

- State: Ho Chi Minh (hoặc Ha Noi)

- Locality: District 10 (tên quận)

- Organization: Nhập tên tiếng Anh của doanh nghiệp, giống 100% trong giấy DKKD

- Organization Unit: Nhập vào IT Department

- Common name: Nhập vào tên miền của chứng chỉ số, ví dụ mail.company.com.vn.

6. Click Next

7. Before clicking Finish, please download the CSR.

Quý khách cần gửi file CSR này cho chúng tôi để tiến hành đăng ký.