Hướng dẫn tạo CSR trên Keiro Connect Mail Server

Để tạo CSR trên Keiro Mail Server, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

1. Từ Administration Console, tìm và mở hộp thoại Configuration/SSL Certificates.

2. Chọn New -> Certificate Request.

3. Bạn sẽ được yêu cầu nhập vào một số thông tin.

- Hostname: mail.company.vn

- Organization name: Nhập vào tên công ty bằng tiếng Anh, giống y như trong giấy phép DKKD

- Organization Unit: Nhập vào IT Department

- City: Nhập vào Ha Noi hoặc Ho Chi Minh 

- State: Nhập vào Ha Noi hoặc Ho Chi Minh

- Country: Chọn Vietnam

- Valid for: Chọn số năm

4. Sau khi nhấn OK bạn dùng Notepad để copy và paste vào một file text, sau đó lưu lại trên máy tính với tên certreq.txt.

5. Gửi file CSR này cho Derasoft để tiến hành đăng ký với CA.

Một ví dụ mẫu CSR có dạng:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIB3zCCAUgCAQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAlVTMRAwDgYDVQQIEwdHZW9yZ2lhMRAw DgYDVQQHEwdBdGxhbnRhMREwDwYDVQQKEwhHZW9DZXJ0czEaMBgGA1UECxMRSW5l cm5ldCBNYXJrZXRpbmcxGTAXBgNVBAMTEHd3dy5nZW9jZXJ0cy5jb20xITAfBgkq hkiG9w0BCQEWEmFkbWluQGdlb2NlcnRzLmNvbTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOB jQAwgYkCgYEA5KOi+RnRzBuBQeFYjrwZg1sfT7zr4L8j0Khuoj621x+lGBmFC76c kGclUIQBmuyp9T9NrNqAjGtEmgdFr6cWLJtgXgi+BaZDLX9BMYF49NuTggNoEUMX crQRAENHb2YthG2SEcF5p98RNcDPzWOA3a4AMvgkxDlDGYUhbcQhnt0CAwEAAaAA MA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAIapt6Tw0BTYUwEAX0/oKvaaN/ghErR85jdW7xOD b1hL0yNfb495A7e/IQyBEP5a/v+QUOtibHS4geiPhH9etAI+DSQmctjbf6dMGJql gCXGwlsTbjPOSmNT+/X2Uvf1BlplwqAMDghEuFHsjshlypz1NEg94ri2K9N1VrBs +iAv
-----END CERTIFICATE REQUEST-----