Khắc phục lỗi "You do not have access to the administrator section of this site"

Đây là một lỗi phân quyền trong Joomla 1.5. Lỗi này thường xảy ra khi người dùng thêm mới tài khoản quản trị bằng cách thủ công. Nguyên nhân của lỗi này, là do bạn chưa khai báo quyền hạn của tài khoản vừa thêm vào trong 2 bảng dữ liệu là jos_core_acl_aro và jos_core_acl_groups_aro_map.

Để khắc phục lỗi này chúng ta sẽ thực hiện theo các bước sau đây để thêm mới một thành viên vào quản trị bằng cách thủ công

Bước 1: Đăng nhập vào phpMyadmin tìm đến bảng jos_users (jos_ có thể là tên khác trong database của bạn) nhấn vào Insert  để thêm mới thành viên

 insert new users

Bước 2: Tìm đến bảng jos_core_acl_aro và thêm dòng dữ liệu như sau:

insert new users2

Ở đây bạn cần chú ý đến 2 cột là value và name. Với value và name lần lượt là id và username của user bạn vừa tạo trong bảng jos_users.

Bước 3: Tìm đến bảng jos_core_acl_groups_aro_map và thêm vào bảng này dữ liệu tương tự như sau

insert new users3

Với aro_id là id của user vừa tạo ở bước 1. Sau khi hoàn tất bước này bạn có thể sử dụng tài khoản vừa tạo đăng nhập vào quản trị của hệ thống.