Một số lệnh block ip server linux

1. Ban IP trong SSH: sử dụng cPanel đã cài CSF, do đó để BAN 1 IP có thể sử dụng lệnh                                                                                                   

csf -d IP

2. Ban 1 dải IP trong SSH: tương tự như trên, có thể dùng lệnh

csf -d IP/[range]

[range] ở đây là dãy IP range. Đối với bạn thì chỉ cần lưu ý các dãy 24,16,8 là được.
- Lấy ví dụ thực tế việc block các dải IP nhé:

csf -d 210.245.80.0/24      

Lệnh này sẽ block toàn bộ các IP từ 210.245.80.0 đến 210.245.80.255

csf -d 210.245.0.0/16

Lệnh này sẽ block toàn bộ các IP từ 210.245.0.0 đến 210.245.255.255

csf -d 210.0.0.0/8


Lệnh này sẽ block toàn bộ các IP có đầu 210.*.*.*

3. Kill 1 process trong SSH:
Khi em sử dụng lệnh "top" thì cột đầu tiên của lệnh top là "ID" , đây  là Process ID , bạn cần kill process nào thì sử dụng lệnh:

kill -9 [PID]