Mount LVM (Logical Volumes Manage) hdd trong CentOS

1. Scan tìm kiếm các logical volumes manage có sẵn trên hệ thống.

[root@cpanelvn/]# vgscan –mknodes
Reading all physical volumes.  This may take a while…
Found volume group “VolGroup00″ using metadata type lvm2
2. Active các volume group lên

[root@cpanelvn/]# vgchange -ay
2 logical volume(s) in volume group “VolGroup00″ now active

3. Và liệt kê ra

[root@cpanelvn/]# lvscan
ACTIVE            ‘/dev/VolGroup00/LogVol00′ [231.25 GB] inherit
ACTIVE            ‘/dev/VolGroup00/LogVol01′ [1.50 GB] inherit

4. Mount

[root@cpanelvn/]# mount /dev/VolGroup00/LogVol00 /boot

Cuối cùng cần phải chỉnh sửa chút file /etc/fstab để hệ thống tự mount khi boot:

Thêm dòng sau vào /etc/fstab:

/dev/hdc5               /boot                  ext3    defaults        1 2

Enjoy.

No related posts.