Nâng cấp PHP lên 5.2.x

Mặc định, khi bạn cài PHP trên Linux, bạn chỉ có thể cài được bản PHP 5.1.6. Điều này khiến 1 số code không thể chạy được.

Vì thế bạn cần nâng cấp PHP lên cho phù hợp.

Cách đơn giản nhất là thêm Repository. Ở đây mình chọn là: http://dev.centos.org/centos/5/testing/

Cụ thể, bạn gõ:

# nano /etc/yum.repos.d/centos-test.repo

Dán nội dung dưới đây vào:

[c5-testing]
name=CentOS-5 Testing
baseurl=http://dev.centos.org/centos/5/testing/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://dev.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-testing

Sau đó save lại cái Repo mới này.

Gõ:

# yum update php

Và đồng ý để nó update lên bản mới thôi. Update xong bạn nhớ restart Apache nhé.