Thiết lập DNS trong Ubuntu

Sửa file base trong thư mục resolv.conf.d

$ sudo vim /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base 

Sau đó thêm máy chủ phân giải như dưới đây: 

nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4 

Cuối cùng cập nhật lại cấu hình resolvconf:

$ sudo resolvconf -u