Giới thiệu

1. Quản lý các trang thiết bị hạ tầng truyền thông mạng, bao gồm:

- Các trạm thu phát Pre-Wimax đặt tại Trường
- Các thiết bị truyền thông mạng không dây Wifi và các thiết bị INDOOR, OUTDOOR
- Hệ thống máy chủ và các thiết bị chuyển mạch khác (Router, Switch, Modem…)
- Duy tu bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị để đảm bảo hiệu năng hệ thống.


2. Quản trị hệ thống mạng phục vụ các tác vụ trên mạng Intranet và kết nối Internet của Trường:

- Phối hợp với các đơn vị khác cài đặt và quản trị các phần mềm ứng dụng trên mạng;
- Xây dựng quy định về quản lý người dùng mạng;
- Hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả các tài nguyên mạng
- Bảo đảm công tác an ninh mạng, ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm. 3. Quản lý cổng thông tin điện tử của Nhà trường:
- Quản lý kết nối Internet ( đường leased line, các đường nối ADSL) của Trường.
- Hỗ trợ và quản lý về kỹ thuật cho các site của các đơn vị trong Trường.

4. Quản lý tổ Website của Trường.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.